Business Copywriting

 

PR články a texty

Co jsou to PR články a texty

PR články a texty obecně označují souvislý text, jehož prioritou je představit nabízený produkt či řešení v pozitivním světle. V našich PR článcích a textech však dbáme na to, aby se takovéto texty nestaly spíše reklamou, vůči které začínají být čtenáři imunní. Držíme se zásady toho, že PR text má pomoci čtenáři udělat si reálnou představu o možnostech a schopnostech nabízeného produktu či řešení. Pozitivního nádechu celého textu je pak docíleno vyzdvihnutím hlavních konkurenčních výhod produktu i jeho silných stránek a jejich přínosů pro zákazníka.

Proč používat PR články a texty

PR články a texty jsou v současné době velice populárním nástrojem, jak představit váš produkt či řešení. Pokud jsou správně koncipovány a neobsahují příliš superlativů a nesnaží se ani jiným způsobem produkt přespříliš idealizovat, pak splní svůj účel a minimálně vzbudí zájem čtenáře o dané řešení.

Pro koho jsou PR články a texty určeny

PR články a texty jsou ideální pro představení jakéhokoliv produktu či řešení, které se vyrábí v aspoň částečně unifikované podobě. Pro čistě zakázková řešení jsou vhodnější formou marketingové komunikace případové studie.

Kam se umisťují PR články a texty

PR články a texty je možné umístit na firemní web, do firemních produktových letáků i ve formě umisťovaných článků v online či tištěných médiích.

Jak se tvoří PR články a texty

Tvorba PR článku se skládá z následujících kroků:

  1. Seznámení se s vámi nabízeným produktem či řešením a jeho silnými stránkami, hlavními konkurenčními výhodami a hlavními konkurenty (aplikuje se pouze při prvním PR článku pro dané řešení)
  2. Vytvoření PR článku či textu
  3. Autorizace textu zadavatelem

PR článek a text může mít jak formu souvisle psaného textu, tak i rozhovoru, ve kterém je kladen důraz na splnění výše popsaných kritérií, a to jak v otázkách, tak i v odpovědích.

Cena za PR články a texty

Cena u PR článků a textů se odvíjí od dvou základních parametrů – jejich rozsahu a časové náročnosti prvního kroku popsaného výše. Cena začíná na 750 Kč/1 000 znaků včetně mezer (bez DPH).