#koronahelp

Řadu firem ekonomicky zasáhla koronavirová krize. Jenže ekonomické dopady jsou jednou stránkou věci. Pro zmírnění těchto dopadů, a hlavně pro další chod společnosti je totiž kritická zejména psychika klíčových zaměstnanců, manažerů a potažmo vlastníků společnosti. Teď totiž bude rozhodovat motivace, odhodlání, leadership a také schopnost zachovat si při krizovém řízení chladnou hlavu a nepodléhat emocím. Proto přicházíme s programem #koronahelp, který vám ve všech těchto aspektech pomůže.

Many companies have been hit economically by the coronavirus crisis. But economic impacts are just one side of the matter. The psyche of key employees, managers and the owners of the company is vital for mitigating these impacts, and especially for the further operation of the company. Motivation, determination, leadership, and the ability to keep a cool head during crisis management and not succumb to emotions will make the difference. That is why we come up with the #koronahelp program, which will help you to address all these aspects.

„Deep within every crisis is an opportunity for something beautiful“
Kate McGahan

Na čem stavíme

Na trhu působíme již více než 10 let. Naše zkušenosti a znalosti kombinují strategický management, komunikaci, psychoterapii, pozitivní psychologii a poznatky z neurověd. Dlouhodobě se věnujeme prevenci psychosociálních rizik, na čemž aktivně spolupracujeme i se Státním zdravotním ústavem. Rozumíme nejen tomu, co potřebují vaši zaměstnanci, ale i váš byznys a dokážeme to předat všem typům zaměstnanců od dělníků přes strojaře, IT pracovníky až po farmaceuty a lékaře. Seznam našich referencí najdete zde.

Zaměřujeme se na prevenci depresivních a úzkostných poruch u zaměstnanců, zlepšení zodpovědnosti a péče o vlastní psychické zdraví u zaměstnanců, způsoby a formy komunikace o duševním zdraví v týmu, či třeba nácvik poskytování psychické podpory zaměstnancům ze strany managementu či pracovníků HR oddělení.

Máme za sebou komplexní programy #koronahelp pro stovky zaměstnanců více než 60 národností v deseti zemích světa.

Individuální pomoc

Individuální pomoc je určena majitelům firem, klíčovým manažerům a zaměstnancům. Jejím úkolem je pomoci jim překlenout těžké období, které s koronavirovou krizí nastalo. Zvládání úzkostí, zlepšení spánku, udržení a řízení týmu na dálku, řešení krizových situací včetně např. vyhrocené komunikace či propouštění zaměstnanců, motivace zaměstnanců či třeba jak sám sebe ochránit před „blbou náladou“. To vše jsou témata, která dnes vlastníci, top management a klíčoví zaměstnanci řeší. Individuální pomoc se v programu #koronahelp dělí na dvě formy:

 • Jednorázová – zaměřená primárně na prevenci psychosociálních rizik, depresivních a panických stavů, získání dostatečného odstupu od dění ve firmě a společnosti, utřídění si myšlenek a aktivizaci dostupných zdrojů.
 • Systematická – zaměřená na systematický rozvoj a dlouhodobé provázení klíčových zaměstnanců ve firmě koronavirovou krizí a jejím řešením, ať už v pracovní či osobní rovině. Klíčovým lidem ve firmě dává možnost konzultace situace s někým „zvenčí“ a zároveň bezpečí terapeutického vztahu, které pomáhá snáze rozvinout potenciál každého člověka.

Skupinová pomoc

Skupinová pomoc se soustředí na týmy a skupiny zaměstnanců, ať už na jedné či více úrovních organizační struktury společnosti. Jejím cílem je dodat dotčeným zaměstnancům jak potřebné znalosti a dovednosti pro zvýšení psychické odolnosti (resilience), redukci dopadů psychosociálních rizik a zlepšení jejich celkového psychického rozpoložení, tak jim třeba dopomoci v problematických oblastech, které je v současné době nejvíce stresují (komunikace, obavy o ekonomickou situaci rodiny, ztráta motivace v práci apod.). Skupinová pomoc může být jak jednorázová, a to v podobě online či osobního setkání či školení přímo ve firmě, či systematická, a to v podobě série kroků, které povedou k požadovanému cíli. V rámci programu #koronahelp se tato pomoc soustředí zejména na:

 • zvládání krize
 • zvládání, iniciace a exekuce potřebných změn
 • work-life balance při práci z domova
 • řešení konfliktů doma i v práci
 • adaptaci pracovníků na nové podmínky.

Bližší informace o programu #koronahelp najdete v naší nabídce.

What we build on

We are on the market for more than 10 years. Our experience and knowledge consist of strategic management, communication, psychotherapy, positive psychology, and neuroscience. We have a long-term dedication to the prevention of psychosocial risks, on which we also actively cooperate with the National Institute of Public Health. Not only we understand what your employees need, but also your business needs, and we can pass it on to all types of employees, from workers to engineers, IT specialists to pharmacists and medical doctors. You can find a list of our references here.

We focus on the prevention of depressive and anxiety disorders in employees, improving responsibility and care for employees‘ own mental health, ways and forms of communication about mental health in a team, or training in providing psychological support to employees by management or HR staff.

We have performed #koronahelp programs for hundreds of employees with more than 60 nationalities in ten countries.

Individual help

Individual help is intended for business owners, key managers, and employees. Its purpose is to help them to overcome this difficult period due to the coronavirus crisis. Managing anxiety, improving sleep, managing the team remotely, solving crisis situations, including e. g. emotionally intense communication or dismissal of employees, motivation of employees or how to protect yourself from a ‘bad mood’. These are all topics that are now being addressed by owners, members of top management teams, and key employees. Individual help in the #koronahelp program is available in two forms:

 • One-time – focused primarily on the prevention of psychosocial risks, depressive and panic states, gaining sufficient distance from events in the company and society, sorting out ideas and activation of available resources.
 • Systematic – focused on the systematic development and long-term guidance of key employees in the company through the coronavirus crisis and solution of its outcomes, whether at work or at personal level. It gives key people in the company the opportunity to consult the situation with someone ‘from the outside’ and at the same time it provides the feeling of safety of the therapeutic relationship, which supports self-actualization of each person.

Help for teams

Help for teams focuses on teams and groups of employees, whether at one or more levels of the company’s organizational structure. Its aim is to provide the affected employees with the necessary knowledge and skills to increase psychological resilience, reduce the impact of psychosocial risks and improve their overall well-being, as well as help them in problematic areas that currently stress them the most (communication, concerns about economic situation of the family, loss of motivation at work, etc.). Help for teams can be either one-time, in the form of online or in-person meetings or trainings directly in your company, or systematic, in the form of a series of steps that will lead to the desired goal. Under the #koronahelp program, this assistance will focus in particular on:

 • crisis management
 • managing, initiating, and executing the necessary changes
 • work-life balance when working from home
 • conflict resolution at home and at work
 • adaptation of workers to new conditions.

Kontaktujte nás / Contact us

Kontaktní osoba / Contact Person

undefinedIng. et Ing. Martin Zikmund
jednatel společnosti / managing director
E-mail: martin.zikmund@nitana.cz
Tel.: +420 602 630 155

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close