Školení / Seminars

Naše firma se dlouhodobě zabývá online i „offline“ školením zaměstnanců, která jsou zaměřená na jejich podporu při zvládání svých pracovních úkolů, úskalí osobního života i osobní rozvoj. V roce 2020 jsme v rámci programu #koronahelp připravili speciální sadu školení zaměřenou na duševní zdraví zaměstnanců a na zvládání pracovních úkolů v nových podmínkách.

Konkrétně se jedná o školení:

Máme však k dispozici i standardizované sady školení na zvládání stresu, změn, komunikaci, štěstí a spokojenost v práci, meditační techniky a práci s vlastní autenticitou. Každé školení připravujeme přesně na míru vašim požadavkům, a to včetně dalších témat, která vaše firma řeší. Pro firmy s velkým podílem zaměstnanců-rodičů máme také připravenou sadu školení na téma rodičovství vycházející z podcastu 13 hříchů rodičovství.

Více o našich standardních školeních najdete v naší aktuální nabídce workshopů a seminářů (PDF).

Our company has long been involved in online and offline training for employees, focusing on supporting them in coping with their work tasks, the challenges of work and personal life and personal development. In 2020, as part of the #koronahelp program, we have developed a special set of training courses focused on employee mental health and on coping with work tasks in the new era.

Specifically, the training sessions are:

However, we also have standardized training kits on stress management, change, communication, happiness and job satisfaction, meditation techniques and working with your own authenticity. We tailor each training to your exact requirements, including other topics that your company addresses. For companies with a large proportion of employee-parents, we also have a set of parenting training courses based on the 13 Sins of Parenting podcast.

For more information on our standard training courses, please see our current workshop and seminar offering (PDF in Czech).

Kontaktujte nás / Contact us

Kontaktní osoba / Contact Person

Ing. et Ing. Martin Zikmund
jednatel společnosti / managing director
E-mail: martin.zikmund@nitana.cz
Tel.: +420 602 630 155

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close