Co děláme / What We Do

Naše firma se dlouhodobě specializuje na zvyšování produktivity, angažovanosti a loajality zaměstnanců skrze zvyšování jejich spokojenosti v práci i v osobním životě. Zkrátka a jednoduše věříme, že spokojenější zaměstnanci vedou ke spokojenějším zákazníkům a spokojenější firmě. Tomu přizpůsobujeme i naše služby.

Školení zaměstnanců

Nabízíme online i „offline“ školení zaměstnanců zaměřená na jejich podporu při zvládání svých pracovních úkolů, úskalí osobního života i osobní rozvoj. Máme k dispozici standardizované sady školení na zvládání stresu, změn, komunikaci, štěstí a spokojenost v práci, meditační techniky a práci s vlastní autenticitou. Připravujeme ale i školení přesně na míru vašim požadavkům. Pro firmy s velkým podílem zaměstnanců rodičů také máme připravenou sadu školení na téma rodičovství. Více najdete v naší aktuální nabídce workshopů a seminářů.

Péče o well-being a prevence psychosociálních rizik

Dlouhodobě se věnujeme problematice prevence psychosociálních rizik, efektivnímu zvládání stresu a posilování psychického i fyzického zdraví (včetně imunitního systému) skrze lepší sebepoznání a sebepéči zaměstnanců. V oblasti prevence psychosociálních rizik také úzce spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem a vypracováváme doporučení i pro některé veřejné instituce. V této oblasti nabízíme školení pro zaměstnance napříč firmou i individuální péči o konkrétní klíčové zaměstnance formou systematického poradenství a event. psychoterapie.

Podpora v nelehkých situacích

Čekají vaši firmu nebo některou její součást důležité změny? Čelí vaše firma nebo některý z jejích klíčových zaměstnanců krizové situaci? Vašim zaměstnancům nabízíme školení, které je připraví na zvládání i dotahování změn, včetně zvládání krizových situací. Stejně tak můžeme vašim klíčovým manažerům a lidem nabídnout systematickou individuální podporu během nelehkých situacích v jejich pracovním či osobním životě.

Zlepšování komunikačních dovedností

Komunikace je základem všech vztahů – na pracovišti, se zákazníky, i doma. Někdy ale naráží na individuální, a ne vždy uvědomované rány z vlastní minulosti. Tím, že význam sdělovanému dává přijímající strana, mohou se často objevit zbytečné domněnky, spory a antipatie. Naše školení o komunikaci vám pomůže naučit se více dívat na svět očima ostatních. Stejně tak nabízíme individuální systematickou pomoc těm, kteří se často potýkají s nedorozuměními a zraněními při komunikaci.

Zvyšování psychické odolnosti

Někteří lidé mají v důsledku např. svého dětství či předchozích pracovních zkušeností problém se zvládáním pracovního náporu či jakéhokoliv tlaku. Často je trápí úzkosti, paralýza, či chcete-li „prokrastinace“. Prostřednictvím sebezkušenostních cvičení, bližšího sebepoznání a osvojení si nových dovedností však každý člověk může nalézt mechanismy, které mu pomohou zvýšit jeho psychickou odolnost. A to přesně je předmětem našich školení i individuálních programů zaměřených na zvyšování psychické odolnosti.

Happiness management

Chcete ve firmě řešit systematicky spokojenost vašich zaměstnanců? Nastavit všechny procesy v souladu s best practices v oblasti psychologické bezpečnosti, prevence psychosociálních rizik atd.? Rádi vám s tím pomůžeme.

Our company has long specialized in increasing the productivity, commitment, and loyalty of employees by increasing their satisfaction at work and in personal life. In short, we simply believe that happier employees lead to happier customers and a happier company. And all our services are adjusted to this.

Employee Trainings

We offer online and ‚offline‘ employee trainings to support them in managing their work tasks, embracing challenges of personal life and personal development. We have a set of prepared trainings on coping with stress, changes, developing communication skills, happiness at work, meditation techniques and work with one’s own authenticity. We also prepare trainings exactly tailored to your requirements. For companies with a large share of parents‘ employees, we have a set of trainings on parenting.

Well-being care and prevention of psychosocial risks

We have a long-term focus on prevention of psychosocial risks, effective stress management and strengthening of mental and physical health (including the immune system) through better employees’ self-knowledge and self-care. In the area of psychosocial risk prevention, we also cooperate closely with the National Institute of Public Health and develop recommendations for some public institutions. In this area, we offer trainings for employees across the company and individual care for specific key employees in the form of systematic counselling and psychotherapy.

Support in difficult situations

Is your organization or its part awaiting substantial changes? Is your company or some of its key employees facing a crisis? We offer your employees training that will prepare them to manage and execute changes, including crisis management. In the same way, we can offer your key managers and people systematic individual support during difficult situations in their work or personal lives.

Improving communication skills

Communication is the basis of all relationships – in the workplace, with customers, and at home. But sometimes it challenges individual, and not always conscious, wounds from our past. The fact, that the meaning of transferred information is given by receiving party, unnecessary assumptions, disputes, and antipathy can often arise. Our communication training will help you learn to look at the world more through the eyes of others. We also offer individual systematic help to those who often face misunderstandings and injuries in communication.

Increasing mental resilience

As a result of, for example, one’s childhood or previous work experience, some people have difficulty coping with workload or basically any pressure. They are often bothered by anxiety, paralysis, or if you want ‘procrastination’. However, through self-experiential exercises, better self-knowledge and adoption of new skills, everyone can discover mechanisms that will help them increase their mental resilience. And this is exactly the subject of our trainings and individual programs aimed at increasing mental resilience.

Happiness management

Do you want to systematically address happiness of your employees in the company? Set up all processes in accordance with best practices in the field of psychological safety, prevention of psychosocial risks, etc.? We will be happy to help you with that.

Aktuální nabídku připravených workshopů a seminářů najdete zde (CZ)
More information about our meditation and mindfulness courses is available here (EN)

Na čem stavíme / What We Build On

Na trhu působíme již více než 10 let. Naše zkušenosti a znalosti kombinují strategický management, komunikaci, psychoterapii, pozitivní psychologii a poznatky z neurověd. Díky tomu rozumíme nejen tomu, co potřebují vaši zaměstnanci, ale i váš byznys a dokážeme to předat všem typům zaměstnanců od dělníků přes strojaře, IT pracovníky až po farmaceuty a lékaře. Seznam našich referencí najdete zde.

We are on the market for more than 10 years. Our experience and knowledge consist of strategic management, communication, psychotherapy, positive psychology, and neuroscience. Not only we understand what your employees need, but also your business needs, and we can pass it on to all types of employees, from workers to engineers, IT specialists to pharmacists and medical doctors. You can find a list of our references here.

Naše práce v médiích / Our work in media

DVTV o spokojenosti a emocích / about happiness and emotions

Celý rozhovor zde.

Městská knihovna v Praze o koronaviru / Municipal Library in Prague on coronavirus

Marianne CZ podcast 13 hříchů rodičovství / 13 Sins of Parenting

Kontaktujte nás / Contact us

Kontaktní osoba / Contact Person

Ing. et Ing. Martin Zikmund
jednatel společnosti / managing director
E-mail: martin.zikmund@nitana.cz
Tel.: +420 602 630 155

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close