V co věříme / What We Believe

Naše poslání

Pomáháme firmám zvyšovat produktivitu, angažovanost (engagement) a loajalitu zaměstnanců skrze zvyšování jejich spokojenosti v práci i v osobním životě.

Na čem stavíme

Věda
Věříme ve vědu, na vědecky ověřené a vyzkoušené principy, ať již v oblasti strategického managementu, HR managementu či psychologie.

Na člověka zaměřený přístup
Každá firma je o lidech – vlastnících, zaměstnancích, zákaznících a dalších stakeholderech. Když firma správné porozumí a zohlední pocity a potřeby těchto lidí, získá obrovskou konkurenční výhodu i schopnost využít maximální potenciál svých zaměstnanců. Proto nám záleží na lidech.

Náš přístup

Absolutní diskrétnost vůči zaměstnancům i firmám
Naše práce je založena na důvěře. Bez ní bychom nemohli dosahovat žádných výsledků. Proto ctíme důvěru, kterou nám dávají firmy i jednotliví zaměstnanci. Pro svoji práci žádáme vždy jen ty informace, které k ní skutečně potřebujeme, a ty si navždy necháme pro sebe.

Pomáháme těm, co chtějí pomoci
Uděláme vše pro to, abychom odstranili překážky, které brání vaší firmě i vašim zaměstnancům ve změnách, vše pro to, abyste vy i vaši zaměstnanci měli co největší šanci při implementaci změn uspět. Zbytek je na vás.


Věříme v jedinečnost
Věříme v jedinečnost firem, lidí, produktů i přístupů. Věříme v diverzitu a chceme ji podporovat, ne ničit. Nevěříme ve „škatulkování.“

Our Mission

We help companies to increase productivity, engagement and loyalty of their employees through increasing their happiness at work as well as in personal lives.

What We Build On

Science
We believe in science-based and evidence-based approched, no matter whether in strategic management, HR management or psychology.

Person Centered Approach
Every organization is about people – owners, employees, customers and other stakeholders. When the organization understands and takes into consideration their feelings and needs, it gains huge competitive advantage as well as the ability to utilize maximum potential of its employees. Therefore we care for people.

Our Approach

Absolute confidentiality to employees and companies
Our work is based on trust. Without it we wouldn’t be able to achieve any results. Therefore, we honor the trust given to us both by companies and individual employees. We ask for only that information we really need to know and we keep them confidential forever.

We help those who want to be helped
We’ll do our best to eliminate all obstacles preventing your company and employees from performing important changes. We’ll do our best so that you and your employees get the maximum possible chance to succeed during changes. The rest is on you.

We believe in uniqueness
We believe in uniqueness of companies, people, products and approaches. We believe in diversity and we want to support it, not destroy it. We don’t believe in ‚pigeonholing‘.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close