Reference / References

Naše firma se plně soustředí na práci s lidmi již od roku 2016. Aktivně pracujeme na prevenci stresu a psychosociálních rizik u zaměstnanců i špičkových manažerů. V této oblasti dlouhodobě spolupracujeme i se Státním zdravotním ústavem.

Our company fully focuses on working with people since 2016. We actively work on employees‘ and top managers‘ stress and psychosocial risks prevention. We have also established a long-term cooperation in this area with the National Institute of Public Health.

Organizace, pro které jsme pracovali / Organizations we’ve worked for

Naše doporučení / Our Recommendations

„Workshop na téma zvládání stresu přinesl mně i mému týmu řadu cenných informací o tom, jak vlastně funguje náš mozek a jak sami ke svému stresu občas přispíváme. Líbilo se mi, že součástí workshopu byla i řada praktických cvičení, nácviky relaxačních technik i zajímavé tipy, jak si poradit se stresem. Mně i můj tým oslovil i příjemný a zajímavý projev Martina, který workshop vedl.“

„Workshop on stress relief has provided me and my team with numerous valuable information about how our brain works and how we sometimes contribute to our stress. I appreciated that there were number of practical exercises, relaxation techniques training and interesting tips on how to cope with stress as part of the workshop. Me and my team were also pleased by Martin’s, who has led the workshop, pleasant and interesting discourse.“

David Duroň
O2 TV Director, O2 Czech Republic

„Martin Zikmund (Nitana s.r.o.) spolupracoval s Centrem hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu na zajištění odborného workshopu k projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Psychosociální rizika v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb“ (číslo projektu 10714).Podle hodnocení účastníků workshop přispěl ke zvýšení jejich odborné úrovně (relaxační techniky, techniky sebepoznání, praktická cvičení).“

„Martin Zikmund (Nitana s.r.o.) cooperated with the Center of Occupational Hygiene and Occupational Medicine of the National Institute of Public Health to provide a specialized workshop on the project of the Ministry of Health of the Czech Republic „Psychosocial Risks in the Healthcare and Social Services“ (project number 10714). According to the participants, the workshop contributed to raising their professional level (relaxation techniques, self-knowledge techniques, practical exercises).“

Kateřina Janošová
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav
Center for Occupational Hygiene and Occupational Medicine, The National Institute of Public Health

„Absolvoval jsem již mnoho školení na prodejní dovednosti, ale toto bylo opravdu jiné. Workshop o mezilidské komunikaci nás zaujal svým obsahem i řadou zajímavostí o tom, jak vlastně funguje komunikace uvnitř našeho mozku. Martin nám zprostředkoval úplně jiný pohled na komunikaci a mně i mým kolegům poskytl prostor k zamyšlení nad některými stereotypy i provozní slepotou, se kterou se občas potýkáme. Díky řadě praktických příkladů a bohaté interaktivní části jsme měli možnost si řadu věcí sami vyzkoušet a uvědomit. Martin vás vtáhne do děje, praktické příklady pak vidíte každý den.“

„I have attended many sales skills trainings, but this one was really different. Workshop on interpersonal communication attracted us with its content and numerous interesting facts about how the communication actually works inside our brains. Martin gave us a completely different perspective on communication and provided me and my colleagues with a space for reflection of some of our stereotypes as well as operational blindness we sometimes struggle with. Thanks to a wide range of practical examples and rich interactive part we had the opportunity to try and realize many of these things on our own. Martin engages you in action and you start to see the practical examples every day.“

Vojta Vavřina
Dealer principal, Harley Davidson Praha

„Workshop „Jak na změny“ hodnotím jako interaktivní a inspirativní. Vřele doporučuji – vhodné pro start změn v podniku a jako startup workshop s následným detailním a úzkým zaměřením na konkrétní situaci a změny v podniku.“

„I appraise the workshop ‘How to Deal with Changes’ as interactive and inspirational. I warmly recommend it – suitable for kick off of changes in the company or as a start-up workshop with subsequent more detailed and narrower focus on specific situation in the company.“

Radek Doubek
Managing Director and CFO for Czech Republic, Slovakia and Romania, Alcatel-Lucent Czech (now Nokia)

„Martin Zikmund připravil pro Elite Bloggers několikahodinový workshop, který předčil má očekávání. S Martinem jsem absolvovala jedno soukromé sezení, které bylo milé a pro mě osobně velice přínosné. Martin ale bravurně zvládl udržet pozornost i větší skupiny lidí a aktivně pracovat téměř se všemi účastníky workshopu. Blogerkám v prezentaci srozumitelně vysvětlil, jak funguje lidský mozek a proč reagujeme na určité životní situace tak, jak reagujeme. Workshop nám v hlavě zanechal hodně podnětů, o kterých přemýšlíme v každodenním životě. Není to tedy jen těch pár hodin, kterých strávíte na workshopu, je to mnohem víc, co ve vás samotných dokáže Martin naťuknout.“

„Martin Zikmund has prepared a few hour workshop for Elite Bloggers that has exceeded our expectations. I also had one private session with Martin, that was very pleasant and benefical to me. On top of that Martin has extremely well managed to keep attention even of a bigger group and to actively work with almost all of the workshop participants. During his presentation he comprehensibly explained to our bloggers, how the human brain works and why we react to certain life situations the way we react. Workshop left us with many stimuli that we keep thinking about in our everyday lives. It’s not only those few hours that you spend at the workshop, it’s much more that Martin will ignite inside you.“

Tereza Salte
General Manager, Elite Bloggers

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close